1/2 million acronyms, abbreviations
and initialisms. We add more daily
Menu
Word in Acronym
Word in Acronym definition
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

International > Russian

There are 21 entries in RussianBolshaya Sovietskaya Entsiklopediya
Soyuz Sovietskih Sotsyialistiychyeskih Respublik (Russian spelling of USSR)
Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti
Gosudarstvennoye Politicheskoye Upravlenie
Glavnoye Razvedivatelnoye Upravleniye
Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti
Kod Obmena Informaticii (code for information exchange)
Ministerstvo Vnutrennih Del
Narodny Komissariat Vnutrennih Del
Obyomno-Detoniruyuschchaya Aviatsionnaya Bomba
<< 1 2 3 >>