1/2 million acronyms, abbreviations
and initialisms. We add more daily
Menu
Word in Acronym
Word in Acronym definition
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

International > Thai

There are 490 entries in Thaiคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ, กิโลกรัม, คณะกรรมการข้าราชการกร
การเคหะแห่งชาติ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรมทรัพยากรธรณี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจกา
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายและมาตรการข้
<< 1 2 3 4 5  ... >>